Cypr – raj podatkowy

Cypr jest państwem leżącym na Morzu Śródziemnym na wyspie o tej samej nazwie. Od 1 maja 2004 r. należy do Unii Europejskiej. Jest krajem przyjaznym dla zagranicznych inwestorów i posiada wiele cech charakterystycznych dla raju podatkowego. Nie figuruje na liście resortu finansów wymieniającej kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dlaczego firmy „uciekają” na Cypr?

Istnieje sporo powodów, dla których mnóstwo firm – w tym również polskich – decyduje się na „ucieczkę” na Cypr. Wspomnieć w tym miejscu należy przede wszystkim o:

- stosunkowo niskich podatkach – stawka podatku od osób prawnych CIT wynosi 10 proc.

- poufności gospodarczej na wysokim poziomie,

- braku podatku u źródła,

- korzystnym położeniu geograficznym,

- niskich kosztach usług doradczych oraz zakładania i funkcjonowania spółek,

- bardzo wysokiej kwocie wolnej od podatku – jest ona przeszło 26-krotnie wyższa niż w Polsce.

Dodatkowym atutem Cypru jest status członka Unii Europejskiej, co dla wszystkich obywateli wspólnoty pragnących właśnie na Cyprze założyć działalność gospodarczą oznacza uproszczone formalności w tym kraju.

Spółki International Business Company

Spośród różnych form działalności gospodarczej na Cyprze największą popularnością cieszą się wśród zagranicznych przedsiębiorców spółki offshore określane mianem IBC (z ang. International Business Company, co można przetłumaczyć jako firma międzynarodowa). Terminu tego używa się w stosunku do osób prawnych, w przypadku których właściciel oraz miejsce prowadzenia działalności nie znajdują się na terytorium Cypru. Spółki IBC mogą na Cyprze prowadzić tylko i wyłącznie te interesy z osobami prawnymi oraz fizycznymi, które mają bezpośredni związek z utrzymaniem siedziby oraz profesjonalnymi usługami, w tym bankowymi. Na prowadzenie wszystkich innych interesów potrzebne jest specjalne zezwolenie wydawane przez Bank Centralny. Bardzo ważne jest to, aby siedziba spółki znajdowała się pod cypryjskim adresem.

Aspekty podatkowe

Jeżeli chodzi o podatki na Cyprze, warto tutaj wspomnieć o kilku istotnych sprawach. Bardzo ważną informacją jest to, że Polska i Cypr mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym atrakcyjność Cypru z punktu widzenia polskich przedsiębiorców spadła. Stało się tak dlatego, ponieważ  zasada zwolnienia wypłat dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych zastąpiona została podatkiem pobieranym od tego typu wypłat w Polsce. Mówić innymi słowy, wspomniane powyżej podatki są uiszczane w Polsce, wyłącznie z pomniejszeniem ich o podatek, który został faktycznie zapłacony na Cyprze. Uniknąć opodatkowania dywidend można wówczas, gdy w rachubę wchodzą dywidendy wypłacane między podmiotami będącymi podatnikami podatku dochodowego na terytorium państw UE – oczywiście, muszą być przy tym spełnione określone warunki.

Powyższe opłaty na Cyprze nie spowodowały jednak odpływu z tego kraju polskich podmiotów gospodarczych. Wciąż mają one wystarczająco dużo powodów, by korzystać z preferencji, jakie oferuje Cypr – te zaś przedstawione zostały powyżej.